Yhteystiedot

METROPOLTAXI.FI

www.metropoltaxi.fi
email: info@metropoltaxi.fi

Pääkaupunkiseudun taxipalvelu

Yhteystiedot:

Metropoltaxi.fi cabservice

www.metropoltaxi.fi

Email: info@metropoltaxi.fi

Tilaukset: booking@metropoltaxi.fi. (ei vielä käytössä)

Tel. +358-(0)44-700 4441 (ei vielä käytössä)

Private: 044-0505121